Adatkezelési tájékoztató

Az PROBIO Balatonfüredi Településüzemeltetési Zrt. (a továbbiakban: Szervezet) a működése és a www.probiort.hu (a továbbiakban: Honlap) működtetése során a Szervezet számára személyes adataikat megadó természetes személyek, Honlapra látogatók, Honlapon regisztrálók vagy személyes adataikat egyéb módon megadó (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szervezet ezúton tájékoztatja az Érintetteket az általa fenti viszonylatban kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Az Érintett a hozzájárulásával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

1. Szervezet mint adatkezelő megnevezése

Cégnév: PROBIO Balatonfüredi Településüzemeltetési Zrt.

Székhely, levelezési cím: 8230 Balatonfüred, Fürdő utca 20.

Telefon: 06 87/343-251

E-mail: probiort@probiort.hu

Adószám: 10556007219

Cégjegyzékszám: 19 10 500007

2. Adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Adatkezelési gyakorlata során a Szervezet figyelembe veszi a vonatkozó mindenkoron hatályos jogszabályokat. Jelen tájékoztatóban közzétett adatkezelési alapelvek összhangban vannak az alábbi jogszabályokkal:

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

– az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-I (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR)

– önkormányzati rendeletek

3. Fogalmak

3.1 személyes adat

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személlyel (továbbiakban érintett) kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

3.2 hozzájárulás

Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

3.3 tiltakozás

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

3.4 adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező Szervezet, aki vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

3.5 adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

3.6 adattovábbítás

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

3.7 nyilvánosságra hozatal

Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

3.8 adattörlés

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

3.9 adatzárolás

Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

3.10 adatmegsemmisítés

Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

3.11 adatfeldolgozás

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

3.12 adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező Szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

3.13 harmadik személy

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező Szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

3.14 harmadik ország

Minden olyan állam, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

3.15 Cookie

Olyan szövegfájl, amelyet az internetes böngészőprogramon keresztül a felkeresett honlap tárol le a számítógépünkön. Funkciója, hogy kényelmesebbé, személyre szabottabbá tegye a szörfölést, hiszen segítségével eltárolhatjuk különböző személyes adatainkat, jelszavainkat. A cookiek segítségükkel célzott/személyre szabott reklámkampányok is kivitelezhetők.

4. Követett alapelvek az adatkezelés során

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. A megadott adatokért, azok helyességéért, teljességért és valódiságáért az érintett a felelős. A tévesen megadott adatokból eredő károkért a Szervezet akkor sem felel, ha az adat téves jellegét felismerhette. Ha az adatokat megadó más személy nevében jár el, az adat megadója felelős azért, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztató szerinti feltételekkel megegyező adatvédelmi hozzájáruló nyilatkozattal az érintett személytől rendelkezzék, illetve ennek bizonyítása is őt terheli.

Személyes adat csak a megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető, kivéve, ha annak kezelését törvény írja elő, illetve a felek jogos érdeke.

Az adatkezelésébe kerülő személyes adatokat a Szervezet nyilvánosságra nem hozza, az említett alvállalkozókon kívül harmadik félnek nem adja át, illetve az átadott személyes adatokat az alvállalkozók semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, illetve további harmadik személyeknek átadni.

Személyes adatot az adatkezelő harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor továbbíthat, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult. Az Európai Gazdasági Térséghez tartozó-államba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A Szervezet gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazokat a technikai intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi rendelkezések megvalósulásához szükségesek, összhangban a 2. pontban részletezett jogszabályok rendelkezéseivel.

5. Személyes adatok kezelése

5.1 Jogalapok

Személyes adat akkor kezelhető (GDPR 6. cikk 1. bek.), ha

 1. a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 2. b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 3. c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 4. d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 5. e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 6. f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Ha az adatkezelésre érintettek önkéntes hozzájárulásával kerül sor, a hozzájárulás megadása magában foglalja az adatkezelési tájékoztatóban leírtak elfogadását. GDPR 7. cikk (3) bekezdése alapján az érintett jogosult a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulást bármely időpontban visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosult megtenni, mint annak megadását.

5.2 Bekért személyes adatok

Strand üzemeltetésKezelt adatok köre, típusa:Készpénzes számlán szereplő adatokAdatkezelés célja:Törvényi előírásÉrintettek köre:EV, magánszemélyAdatkezelés jogalapja:GDPR rendelet 6. cikk 1. bek. a)-c) pont2007. évi CXXVII. törvény. az általános forgalmi adórólSzemélyes adatok típusa:Név, címAdatgazda, adathoz hozzáfér:Pénzügy, számvitelCímzettek:HatóságokAdatkezelés időtartama:Törvény által előírt határidőigAz adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:Szolgáltatást nem tudja igénybe venni Kezelt adatok köre, típusa:Web kamerák felvételeiAdatkezelés célja:TájékoztatásÉrintettek köre:Ügyfelek, vendégekAdatkezelés jogalapja:GDPR rendelet 6. cikk 1. bek. f) pont2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairólSzemélyes adatok típusa:FelvételekAdatgazda, adathoz hozzáfér:ITCímzettek:Időkép.huAdatkezelés időtartama:Nincs Kezelt adatok köre, típusa:Strand bejárati és egyéb kamerákAdatkezelés célja:Vagyonvédelem, életvédelemÉrintettek köre:Ügyfelek, vendégekAdatkezelés jogalapja:GDPR rendelet 6. cikk 1. bek. f) pont2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairólSzemélyes adatok típusa:FelvételekAdatgazda, adathoz hozzáfér:ITCímzettek:HatóságokAdatkezelés időtartama:Kamera szabályzat szerint Kezelt adatok köre, típusa:Strand vagyonvédelmi kamerákAdatkezelés célja:Vagyonvédelem, életvédelemÉrintettek köre:MunkavállalókAdatkezelés jogalapja:GDPR rendelet 6. cikk 1. bek. f) pont2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairólSzemélyes adatok típusa:FelvételekAdatgazda, adathoz hozzáfér:ITCímzettek:HatósággalAdatkezelés időtartama:Kamera szabályzat szerintParkfenntartás, temetőKezelt adatok köre, típusa:Cím, telefonszámAdatkezelés célja:ÜgyintézéshezÉrintettek köre:BejelentőkAdatkezelés jogalapja:Rendelet 6. cikk 1. bek. f) pontSzemélyes adatok típusa:ElérhetőségekAdatgazda, adathoz hozzáfér:MűvezetőAdatkezelés időtartama:SelejtezésigAz adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:Bejelentésben nem lehet eljárni Kezelt adatok köre, típusa:Megbízási, vállalkozási szerződések, számlák adatai (EV, cég)Adatkezelés célja:Üzleti tevékenységhezÉrintettek köre:Szerződő partnerekAdatkezelés jogalapja:Rendelet 6. cikk 1. bek. a) -c) pont2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről2007. évi CXXVII. törvény. az általános forgalmi adórólSzemélyes adatok típusa:Név, cím, elérhetőségekAdatgazda, adathoz hozzáfér:MűvezetőCímzettek:Pénzügy, számlázás, jogi képviselőAdatkezelés időtartama:Törvény által előírt határideigAz adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:Szerződés meghiúsul Kezelt adatok köre, típusa:Céges kapcsolattartók adatai (EV, cég)Adatkezelés célja:Üzleti tevékenységhezÉrintettek köre:Szerződő partnerekAdatkezelés jogalapja:Rendelet 6. cikk 1. bek. a) -c) pont2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről2007. évi CXXVII. törvény. az általános forgalmi adórólSzemélyes adatok típusa:Név, cím, elérhetőségekAdatgazda, adathoz hozzáfér:MűvezetőAdatkezelés időtartama:Törlési kérelemigAz adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:Kapcsolattartás meghiúsul Kezelt adatok köre, típusa:Név, születési, halálozási és egyéb adatokAdatkezelés célja:Temetési ügyintézésÉrintettek köre:ElhunytakAdatkezelés jogalapja:Rendelet 6. cikk 1. bek. a) -c) pont13/2012 (III.5) 12 par.1999. évi Temetésről szóló tv.145/99 (X.1) kormányrendeletSzemélyes adatok típusa:Elhunyt adataiAdatgazda, adathoz hozzáfér:Temető gondnokAdatkezelés időtartama:Törvény által előírt határideigAz adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:Temetkezési ügyintézés meghiúsul Kezelt adatok köre, típusa:Hozzátartozó adataiAdatkezelés célja:Temetési ügyintézésÉrintettek köre:ÜgyfelekAdatkezelés jogalapja:Rendelet 6. cikk 1. bek. a) -c) pont13/2012 (III.5) 12 par.1999. évi Temetésről szóló tv.145/99 (X.1) kormányrendeletSzemélyes adatok típusa:Név, cím, elérhetőségekAdatgazda, adathoz hozzáfér:Temető gondnokAdatkezelés időtartama:Törvény által előírt határideigAz adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:Temetkezési ügyintézés meghiúsul Kezelt adatok köre, típusa:Temetőhasználati díj számla adatai (EV)Adatkezelés célja:Temetői adminisztrációÉrintettek köre:ÜgyfelekAdatkezelés jogalapja:Rendelet 6. cikk 1. bek. a) -c) pont2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről2007. évi CXXVII. törvény. az általános forgalmi adórólSzemélyes adatok típusa:Név, cím, adószám, egyéb adatokAdatgazda, adathoz hozzáfér:Temető gondnokCímzettek:Pénzügy, számlázás,Adatkezelés időtartama:Törvény által előírt határideigAz adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:Ügyintézés meghiúsul Kezelt adatok köre, típusa:telefonos hangrögzítés ügyfélszolgálatonAdatkezelés célja:Üzleti tevékenységhez, törvény által előírt határideigÉrintettek köre:ÜgyfelekAdatkezelés jogalapja:GDPR rendelet 6. cikk 1. bek. a)-c) pont1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemrőlSzemélyes adatok típusa:HangfelvételAdatgazda, adathoz hozzáfér:ÜgyfélszolgálatCímzettek:Fogyasztóvédelem, Békéltető testület, ügyfélAdatkezelés időtartama:Törvény által előírt határideigAz adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:Panasz nem kezelhetőParkolás, iktatás, panaszkezelésKezelt adatok köre, típusa:Gépjármű rendszám, parkolási szituáció fénykép, GPS koordinátákAdatkezelés célja:Pótdíj rögzítése, esetleges bírságolási eljárás megindításához adatgyűjtésÉrintettek köre:Jogszerűtlenül parkoló személygépkocsik tulajdonosaiAdatkezelés jogalapja:GDPR rendelet 6. cikk 1. bek. f) pont1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről15/C §., 15 /D §. (Kkt.)11/2015 (III. 27). Önkormányzati rendeletSzemélyes adatok típusa:Parkolási bírsággal kapcsolatos adatokAdatgazda, adathoz hozzáfér:Vezérigazgató, ügyintézőkCímzettek:EPC Hungary Kft, Euro Parking Collection plcAdatkezelés időtartama:parkolás jogszerűségének megállapítása esetén az ellenőrzés befejezése, díjfizetés elmulasztása esetén a kapcsolódó eljárás befejezése (Kkt. 9/D. § (7) bek. a) és b) pont); illetve a Ptk. 6:22. § (1) bekezdés szerinti 5 éves elévülési idő.Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:Bírságolás nem lehetséges, bizonyítás nem lehetséges Kezelt adatok köre, típusa:Név, cím, elérhetőségek, egyéb adatokAdatkezelés célja:PanaszkezelésÉrintettek köre:PanaszosokAdatkezelés jogalapja:GDPR rendelet 6. cikk 1. bek. f) pontSzemélyes adatok típusa:Panaszkezelés során megadott személyes adatok elektronikus rendszerbenAdatgazda, adathoz hozzáfér:Vezérigazgató, ügyintézőkAdatkezelés időtartama:tárolás legalább 1 évig, de irattári szabályzat rendezi a megőrzéstAz adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:Panaszkezelés nem lehetséges Kezelt adatok köre, típusa:Név, cím, rendszám, jogosultság igazolásaAdatkezelés célja:Parkolási jogosultság kiadásaÉrintettek köre:ÜgyfelekAdatkezelés jogalapja:GDPR rendelet 6. cikk 1. bek. f) pont11/2015 (III. 27). Önkormányzati rendeletSzemélyes adatok típusa:Éves parkolási engedélyAdatgazda, adathoz hozzáfér:Vezérigazgató, ügyintézőkAdatkezelés időtartama:legalább 1 évig a jogosultság megszűnését követőenAz adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:Jogosultság nem adható meg Kezelt adatok köre, típusa:Email címAdatkezelés célja:PanaszkezelésÉrintettek köre:PanaszosokAdatkezelés jogalapja:GDPR rendelet 6. cikk 1. bek. f) pontSzemélyes adatok típusa:E-mailben történő adatkezelésAdatgazda, adathoz hozzáfér:Vezérigazgató, ügyintézőkAdatkezelés időtartama:4 évigAz adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:Panaszkezelés nem lehetséges    Kezelt adatok köre, típusa:Név, cím, rendszám, egyéb adatokAdatkezelés célja:PanaszkezelésÉrintettek köre:PanaszosokAdatkezelés jogalapja:GDPR rendelet 6. cikk 1. bek. f) pontSzemélyes adatok típusa:Panaszkezelő nyomtatvány adataiAdatgazda, adathoz hozzáfér:Vezérigazgató, ügyintézőkAdatkezelés időtartama:10 évigAz adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:Panaszkezelés nem lehetségesÜgyfélszolgálatKezelt adatok köre, típusa:Név, cím, telefonszámAdatkezelés célja:PanaszkezelésÉrintettek köre:PanaszosokAdatkezelés jogalapja:GDPR rendelet 6. cikk 1. bek. f) pontSzemélyes adatok típusa:Panaszkezelés bejelentések során megadott személyes adatokAdatgazda, adathoz hozzáfér:Vezérigazgató, ügyintézőkAdatkezelés időtartama:10 évigAz adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:Panaszkezelés nem lehetségesIngatlan kezelésKezelt adatok köre, típusa:Bérlakás bérleti szerződésen, kapcsolódó számlákon szereplő személyes adatokAdatkezelés célja:SzerződéskötésÉrintettek köre:BérlőkAdatkezelés jogalapja:GDPR rendelet 6. cikk 1. bek. a)-c) pont2013. évi V. törvény. a Polgári Törvénykönyvről2007. évi CXXVII. törvény. az általános forgalmi adórólSzemélyes adatok típusa:Név, cím, elérhetőségek, egyéb előírt adatokAdatgazda, adathoz hozzáfér:Vezérigazgató, ügyintézőkCímzettek:Bíróság, önkormányzat, közjegyzőAdatkezelés időtartama:Irattári szabályzat rendezi a megőrzést, de legalább 8 év az utolsó számlától számítvaAz adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:Szerződés meghiúsulKezelt adatok köre, típusa:Nem lakás célú ingatlan szerződésen, kapcsolódó számlákon szereplő személyes adatokAdatkezelés célja:SzerződéskötésÉrintettek köre:BérlőkAdatkezelés jogalapja:GDPR rendelet 6. cikk 1. bek. a)-c) pont2013. évi V. törvény. a Polgári Törvénykönyvről2007. évi CXXVII. törvény. az általános forgalmi adórólSzemélyes adatok típusa:Név, cím, elérhetőségek, egyéb előírt adatokAdatgazda, adathoz hozzáfér:Vezérigazgató, ügyintézőkCímzettek:Bíróság, önkormányzat, közjegyzőAdatkezelés időtartama:Irattári szabályzat rendezi a megőrzést, de legalább 8 év az utolsó számlától számítvaAz adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:Szerződés meghiúsulVásárcsarnokKezelt adatok köre, típusa:Őstermelők számláin szereplő adatokAdatkezelés célja:Szerződéskötés, elszámolásÉrintettek köre:ŐstermelőkAdatkezelés jogalapja:GDPR rendelet 6. cikk 1. bek. a)-c) pont2007. évi CXXVII. törvény. az általános forgalmi adórólSzemélyes adatok típusa:Név, címAdatgazda, adathoz hozzáfér:Vezérigazgató, ügyintézőkAdatkezelés időtartama:Irattári szabályzat rendezi a megőrzést, de legalább 8 év az utolsó számlától számítvaAz adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:Elszámolás nem lehetséges Kezelt adatok köre, típusa:Nem lakás célú ingatlan szerződésen, kapcsolódó számlákon szereplő személyes adatokAdatkezelés célja:Szerződéskötés, elszámolásÉrintettek köre:BérlőkAdatkezelés jogalapja:GDPR rendelet 6. cikk 1. bek. a)-c) pont2013. évi V. törvény. a Polgári Törvénykönyvről2007. évi CXXVII. törvény. az általános forgalmi adórólSzemélyes adatok típusa:Név, cím elérhetőségekAdatgazda, adathoz hozzáfér:VezérigazgatóCímzettek:Bíróság, önkormányzat, közjegyzőAdatkezelés időtartama:Irattári szabályzat rendezi a megőrzést, de legalább 8 év az utolsó számlától számítvaAz adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:Elszámolás nem lehetséges Kezelt adatok köre, típusa:Kamerák felvételeiAdatkezelés célja:VagyonvédelemÉrintettek köre:Munkavállalók, ügyfelek, partnerekAdatkezelés jogalapja:GDPR rendelet 6. cikk 1. bek. f) pont2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairólSzemélyes adatok típusa:FelvételekAdatgazda, adathoz hozzáfér:Vezérigazgató, ITAdatkezelés időtartama:Kameraszabályzat szerintAz adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:Bizonyítás nem lehetséges kérdéses ügyekben

6. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen Szervezet, az adatok kezelésére a Szervezettel szerződéses viszonyban álló vállalkozások (Harmadik felek nyilvántartásban és Adatkezelői nyilvántartásban rögzítve) illetve Szervezet belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át. Szervezet a meghatározott célok elérése körében adatfeldolgozót vehet igénybe.

A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

7. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

A Szervezet fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

8. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

Személyes adatai kezeléséről az érintett tájékoztatást kérhetnek, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve –a jogszabályi kivételektől eltekintve- törlését. Az érintett kérelmére a Szervezet tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat (részletek a GDPR 15. cikkben). Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a probiort@probiort.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett.

A GDPR 16. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat helyesbítését kérni. Az érintett erre vonatkozó kérése esetén az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül helyesbíteni a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A GDPR 17. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat törését kérni az alábbiak szerint:

(1) Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok törlését kérje, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az érintett tiltakozik a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen;
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban (magyar jogban) előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

(2) Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

(3) Az Érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása esetén kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető:

ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy

ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés, vagy

ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy

ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy

ha népegészségügy területén érintő közérdekből,

ha közérdekű archiválás céljából, vagy

ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy

ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhez szükséges.

A GDPR 18. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelésének korlátozását kérni az alábbiak szerint:

(1)          Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) az érintett tiltakozott a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

(2)          Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

(3)          Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A GDPR 21. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelése ellen tiltakozni az alábbiak szerint:

(1)          Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő kezelése ellen, ideértve az ezen alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

(2)          Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

(3)          A tiltakozáshoz való jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

(4)          Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

(5)          Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

A GDPR 20. cikke alapján az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok hordozhatóságára az alábbiak szerint:

(1)          Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

ha az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, vagy az Érintettel kötött szerződés teljesítése

és az adatkezelés automatizált módon történik.

(2)          Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

(3)          Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az adathordozás joga nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

(4)          Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Érintett fenti igényeit a Szervezetnél a 10. pontban megadott elérhetőségekre eljuttatott nyilatkozatában jelezheti, ebben az esetben a Szervezet a döntésről írásban értesíti az érintettet. Amennyiben az érintett a döntéssel nem ért egyet, úgy bírósághoz (törvényszék) fordulhat jogainak érvényesítése érdekében, amely esetben a bíróság soron kívül jár el.

Az adatkezelő az igényt a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a vizsgálatra lefolytatására meghatározott 25 napos határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

9.      Adatkezelő nyilatkozata

Az adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban meghatározott elvárásoknak.

10. Jogorvoslat

Az adatkezeléssel kapcsolatban a érintettnek az alábbi jogai, jogorvoslati lehetőségei állnak fenn:

Az érintett tájékoztatást kérhet a Szervezettől annak elérhetőségein ( adatvédelemért felelős személy: Schiroky Vilmos; e-mail: probiort@probiort.hu; postacím: 8230 Balatonfüred Fürdő u. 20. vagy Pf. 265, telefonszám: 0687/343-251) a személyes adatok kezeléséről; ennek során az Szervezet tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, illetve az esetleges adatfeldolgozásról, vagy az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Szervezet köteles legkésőbb 25 napon belül írásban megadni a tájékoztatást, amelyet csak törvényben meghatározott ok alapján tagadhat meg.

Az érintett jogorvoslati joga bíróság előtt, felügyeleti hatósághoz címzett panasz. Az érintett általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.

Az érintett jogorvoslati igényével, panaszaival a NAIH-hoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon:+36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu